YOWN

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YOWN WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

§ 1 (postanowienia wstępne)

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki oraz zasady dokonywania zakupów (składania zamówień) w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.yownintimates.com, jak również zasady przechowywania i przetwarzania danych Klientów.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Agnieszkę Bień prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Bień Yown, ul. Dolina 4a, 30-222 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 6772442497, REGON 382811573.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż bielizny za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2 (definicje)

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca kryteria określone w art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia.
 3. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie) Klienta i innych użytkowników Sklepu Internetowego, przeznaczone do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Produkty – wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym.
 5. Produkty Standardowe – towary oferowane w Sklepie Internetowym, na które Klient może złożyć Zamówienie przy użyciu zakładki konkretnego produktu na Stronie Internetowej, bez korzystania z Konfiguratora.
 6. Realizacja zamówienia – przygotowanie i wysłanie Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca pod adresem www.yownintimates.com prowadzona przez Sprzedającego umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Produkty.
 8. Sprzedawca – Agnieszka Bień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Bień Yown, ul. Dolina 4a, 30-222 Kraków.
 9. Zamówienie – oferta nabycia konkretnie oznaczonego Produktu za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym powiększona – gdy tak wynika z Regulaminu – o koszty dostawy, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem.

§ 3 (produkty)

 1. Sklep Internetowy prezentuje informacje o Produktach wraz z ceną każdego z nich.
 2. Informacje o Produktach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty, zgodnie z ceną Produktu i warunkami Regulaminu. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia Zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Produktów.
 3. Każdy Produkt Standardowy prezentowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały, z jakich został wykonany, oraz rozmiary.
 4. Sprzedawca czyni wszelkie starania, aby kolory oraz wzory Produktów i materiałów odzwierciedlały rzeczywistość. Dopuszczalne są jednak niewielkie różnice w kolorze Produktów oraz inne różnice wynikające ze stosowania odmiennych systemów akwizycji obrazu, technologii wyświetlania obrazu, parametrów monitora lub z innych przyczyn technicznych. W zakresie dozwolonym przepisami prawa polskiego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstawanie tych zmian i rozbieżności. Pomyłki pisarskie, błędy w opisie produktu lub oczywiste błędy w Sklepie Internetowym nie skutkują uzyskaniem żadnych praw.
 5. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym podlegają weryfikacji dostępności. Oznacza to, że pomimo starań, by Sklep Internetowy pokazywał rzeczywistą dostępność towarów i materiałów, z których tworzone są Produkty, może się zdarzyć, że konkretny Produkt widoczny w Sklepie Internetowym nie będzie dostępny w sprzedaży. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie po ustaleniu, że nie jest możliwa realizacja Zamówienia, skontaktuje się z Konsumentem i zwróci zapłaconą przez Konsumenta cenę. Konsument nie będzie mieć żadnych dodatkowych roszczeń do Sprzedawcy.
 6. Sklep Internetowy umożliwia także nabycie kart podarunkowych o wartości 100 zł, 200 zł, 300 zł oraz 500 zł. Karty podarunkowe ważne są rok od dnia nabycia i mogą być wykorzystane tylko jeden raz. Karta podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie Internetowym i nie podlega wymianie na gotówkę. Realizacja karty podarunkowej następuje poprzez wpisanie wskazanego w jej treści kodu na etapie składania zamówienia. W razie gdy wartość złożonego Zamówienia jest niższa niż wartość karty podarunkowej, reszta kwoty przepada i Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty kwoty w gotówce. Klient obowiązany jest zapłacić różnicę kwoty Zamówienia, gdy wartość karty podarunkowej jest niższa niż wartość Zamówienia. Karta podarunkowa może zostać wysłana pocztą tradycyjną lub elektronicznie, zgodnie z wyborem Klienta. Sprzedawca odmawia realizacji Karty podarunkowej po upływie jej terminu ważności oraz w razie jej wcześniejszego wykorzystania.

§ 4 (złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży)

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Zamówienia można składać codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep Internetowy dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających Sklep Internetowy z przyjmowania i realizacji Zamówień.
 3. Zamówienia mogą składać wyłącznie konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a nie dystrybutorzy i profesjonalni sprzedawcy.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta. W takim jednak wypadku Klient zobowiązany jest podać następujące dane umożliwiające realizację Zamówienia: imię i nazwisko, adres email, adres dostawy (ulicę, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj), telefon kontaktowy oraz adres na rachunku, jeżeli różni się on od adresu dostawy.
 5. Przez złożenie Zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu oferowanego przez Sklep Internetowy (Produkt Standardowy), następnie wybranie komunikatu „zamawiam” i wypełnienie „informacji o zamówieniu” zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Klient zobowiązany jest wybrać metodę płatności z dwóch dostępnych opcji: (i) za pomocą serwisu przelewy 24, lub (ii) PayPal. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty kupna Produktu zgodnie z cennikiem Sklepu Internetowego. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy i adres na rachunku, wartość zamówienia, sposób wysyłki oraz numer zamówienia). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą telefoniczną lub mailową. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien niezwłocznie dokonać płatności. Po otrzymaniu płatności Konsument otrzymuje email, że płatność została dokonana i rozpoczęto realizację Zamówienia.
 6. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, Klient ma prawo anulować Zamówienie, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio Produktów z Koszyka.
 7. Składając Zamówienie, Klient zaświadcza, że wszelkie informacje podane w Zamówieniu są prawidłowe i kompletne.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia. Przypadki, kiedy Zamówienie może zostać anulowane, są następujące:
  1. jeśli Produkty Standardowy wybrany przez Klienta nie jest już dostępny;
  2. jeśli Sprzedawca nie jest w stanie uzyskać autoryzacji płatności Klienta;
  3. jeśli prezentacja Produktu w Sklepie Internetowym zawiera (oczywisty) błąd, taki jak nieprawidłowa cena lub niewłaściwy opis.
 10. W wypadku anulowania Zamówienia przez Sprzedawcę umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. W takim wypadku, strony są obowiązane do niezwłocznego zwrotu tego co sobie świadczyły.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 12. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych w Sklepie Internetowym w celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień. W tym celu Klient powinien stworzyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym, podać login i hasło. Warunkiem założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

§ 5 (cena i płatności)

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT.
 2. Dostawa Produktów o łącznej wartości co najmniej 299 zł jest darmowa. W razie gdy wartość nabywanych Produktów jest niższa niż 299 zł, Klient ponosi koszty dostawy zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej. Koszty przesyłki naliczane są po dodaniu Produktu do Koszyka.
 3. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. Płatności za Zamówienie można dokonać poprzez płatności Przelewy24, PayPal oraz kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6 (realizacja Zamówienia)

 1. Realizacja Zamówienia następuje w dni robocze, zwyczajowo w wypadku Produktów Standardowych w ciągu 2- 3 dni roboczych, od momentu zaksięgowania przez Sklep Internetowy na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedającego pełnej zapłaty za Zamówienie.
 2. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego – termin oznaczony w dniach kończy się z upływem tego dnia, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie początkujące bieg terminu.
 3. Niezwłocznie po realizacji Zamówienia Produkt jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta.
 4. W wersji polskojęzycznej Sklepu Internetowego wysyłka możliwa jest jedynie na terenie Polski. Chcąc zakupić Produkt z dostawą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do państwa należącego do Unii Europejskiej, Klient może skorzystać z wersji anglojęzycznej Sklepu Internetowego.
 5. Jako formę dostawy Klient może wybrać odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta.
 6. Próba doręczenia przesyłki następuje dwa razy. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Produktu do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu.

§ 7 (ustawowe prawo odstąpienia od umowy)

 1. W wypadku Produktów Standardowych, Klient ma prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu (art. 27 ustawy o prawach konsumenta). Oświadczenie można złożyć listownie na adres: ul. Dolina 4a, 30-222 Kraków, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@yownintimates.com. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy uzależnione jest od złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie do upływu tego terminu Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w trybie wskazanym w ust. 2 powyżej, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktów do Sklepu Internetowego pod następujący adres: Agnieszka Bień Yown, ul. Dolina 4a, 30-222 Kraków, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów.
 4. Klient, wykonując swoje prawo odstąpienia od umowy, nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania Produktów do Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem ani wysłanych do paczkomatów. Klient może skorzystać z przesyłki zwrotnej opłacanej przez Sprzedającego. W tym celu może skierować wiadomość email do Sprzedającego z informacją o chęci dokonania zwrotu. Sprzedający zaoferuje Klientowi darmową możliwość zwrotu poprzez paczkomaty Inpost – przesyłkę nadawaną i odbieraną w paczkomacie. O szczegółach zwrotu Sprzedający będzie każdorazowo informował Klienta. Darmowa wysyłka będzie możliwa przez 72 h od momentu otrzymania kodu. W pozostałych wypadkach Klient wysyła Produkt na własny koszt. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy, należność za zwrócony Produkt zostanie przekazana Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktów.

§ 8 (rękojmia)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkt wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), wobec osób niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, które dokonały zakupu Produktu pomimo zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi.
 4. Chcąc skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, Klient obowiązany jest odesłać reklamowany Produkt oraz opis reklamacji na adres Sprzedającego wskazany w § 2 pkt 9 Regulaminu.
 5. W opisie reklamacji należy zawrzeć: numer Zamówienia w celu identyfikacji Zamówienia, imię i nazwisko Klienta, adres, na który ma zostać wysłany wymieniany Produkt (w przypadku wymiany) oraz adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu w celu realizacji reklamacji, datę oraz okoliczności wystąpienia wady oraz żądany sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego (wymiana, naprawa Produktu, odstąpienie od umowy sprzedaży, żądanie obniżenia ceny Produktu).
 6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient powinien zostać powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

§9 (dane osobowe)

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie Internetowym oraz przekazane Sprzedawcy są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Podane dane Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji Konta w Sklepie Internetowym. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie Internetowym, wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane do ustania usprawiedliwionych celów.
 5. Sprzedawca informuje także, że Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klient ma także prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Sprzedawca niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów pośredniczących w płatności oraz w dostawie produktów w wymaganym dla realizacji Zamówienia zakresie, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Na potrzeby realizacji Zamówienia Klienta zbierane są następujące dane osobowe Klienta:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres pocztowy – niezbędny do wystawienia dowodu zakupu,
  3. miejsce doręczenia – niezbędne do zaadresowania przesyłki,
  4. email i numer telefonu – niezbędny do komunikacji w związku z realizacją Zamówienia,
  5. numer rachunku bankowego.

§ 10 (polityka cookies)

 1. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 1. tworzenia statystyk i modeli, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze Sklepu Internetowego umożliwiając ulepszenie jego struktury i zawartości;
 2. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego w szczególności rozpoznając urządzenie Klienta, wyświetlając Sklep Internetowy w sposób dostosowany do jego urządzenia i indywidualnych potrzeb.
 1. Sklep Internetowy stosuje sesyjne oraz stałe Pliki Cookies. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Sklep Internetowy stosuje tzw. „niezbędne” Pliki Cookies, tj. takie umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Sklep Internetowy stosuje tzw. „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy stosuje tzw. „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczenie Klientowi treści reklamowych lepiej dostosowanych do jego potrzeb i zainteresowań.
 5. Sklep Internetowy korzysta z usług Google Analytics, celem analizy źródeł ruchu w Sklepie Internetowym i sposobu w jaki Klienci z niego korzystają.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies.
 7. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu Plików Cookies zablokuj tę możliwość odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W wypadku zablokowania Plików Cookies Sklep Internetowy może jednak nie działać poprawnie.
 8. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie Internetowym chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

§ 11 (newslettery)

 1. Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Sprzedawcy do okresowego wysłania Klientom informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu Internetowego. 
 2. Osobom zapisanym do newslettera, które dokonają zakupu w Sklepie Internetowym, Sprzedawca będzie uprawniony do wysłania maila wraz z prośbą o ocenienie nabytego produktu i realizacji zamówienia. 
 3. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Sklepie Internetowym.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 1. przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.);
 2. chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
 3. nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;
 4. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Sklepu Internetowego.

§ 12 (postanowienia końcowe)

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. Zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego). Zmiana Regulaminu nie będzie odnosić się do zawartych przed jego wprowadzeniem umów z Klientami.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wszelkie spory, rozstrzygane być mogą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również korzystać z zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W razie braku porozumienia, sprawę rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

Formularz wymiany i zwrotu do pobrania

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.